Select Page

ท่องเที่ยวสถานที่ใกล้เคียง

น้ำตกคลองตาอิน (15 นาที, เดินเท้า)

น้ำตกทรายทอง  (1 ช.ม., เดินเท้า)

เขื่อนท่าด่าน (20 นาที, รถยนต์)

สวนไม้ตัดดอก

อ่างเก็บน้าห้วยปรือ

อ่างเก็บน้ำวังบอน (10-30 นาที ,รถยนต์)

น้ำตกสาริกา

วังตะไคร้

น้ำตกนางรอง( 20 นาที, รถยนต์)

โรงเรียนนายร้อย จปร. (10 นาที, รถยนต์)

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สวนภูมิรักษ์ธรรมชาติ