top of page

ห้องสัมมนา

บริการกรุ๊ปสัมมนา มีบริการ 2 หลัง

ห้องสัมมนานารดาสามารถรองรับได้มากถึง 200 ท่าน 
และห้องสัมมนาชาโลมสามารถรองรับได้40 ท่าน

พร้อมอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนาและกิจกรรมครบครัน

ห้องสัมมนานารดา

Conference_Room3.jpg
Conference_Room1.jpg

ห้องสัมมนาชาโลม

Conference_Room7-1024x428.jpg
Conference_Room6-1024x280.jpg
bottom of page